Menu

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO

Správne utiahnutý spoj je funkčný počas celej svojej životnosti

Utiahnuť skrutku nie je zložité! Platí to pri bežných spojoch, ale nie pri kritických a životne dôležitých spojoch v priemysle, výrobe a údržbe.

VYTVORENÉ: 27.06.2022


Uťahovanie veľkých skrutiek je komplexná problematika a realizujú ju certifikovaní odborníci. Venujeme sa jej viac ako 18 rokov. Uťahovanie skrutiek sa vykonáva v každej oblasti priemyslu pri montáži alebo údržbe. Sú dva prístupy, ako podniky pristupujú k údržbe – reaktívne alebo proaktívne. Reaktívne znamená, že konajú, až keď vznikne problém. Avšak kritické opravy sú náklady, ktoré možno eliminovať.

Proaktívne = úsporne
Pri proaktívnej údržbe prírub či veľkých skrutiek sa vychádza zo zadania. Znamená to, že každý spoj, príruba a skrutka majú definovanú životnosť, postup výmeny a opravy, tzv. rodný list. Ten definuje funkciu, charakter a kategóriu spoja, spôsob, akým má byť skrutka utiahnutá, a kritériá výsledku utiahnutia. Stretávame sa s tým, že spoj utiahnutý pred rokmi je plne funkčný, ale spoj utiahnutý pred rokom kolabuje. Prečo je to tak? Pretože v minulosti sa utiahnutie robilo podľa zadania, stanoveným postupom a s definovaným výsledkom. Údržba pred rokom bola vykonaná bez zásad platných pre daný typ spoja.

Kvalita spojov ovplyvňuje bezpečnosť
Keď zo spoja na prírube kvapká voda, tak to nie je až také nebezpečné, ako keď z takého istého spoja kvapká benzín či uniká vysokopecný plyn, pri ktorom môže nastať výbuch, alebo CO2, ktorý ohrozuje životy ľudí. Každý spoj alebo príruba má odlišné vlastnosti, iný charakter a tým aj inú náročnosť vyhotovenia či podmienky jeho funkčnosti, na životnosť, aj keď samotný spoj, prípadne príruba vyzerajú okom laika rovnako. Výrobcovia zariadení nedefinujú typy spojov, pretože zariadenia môžu byť využité v rôznych podmienkach. Musí to urobiť firma, ktorá zariadenie používa a v závislosti od toho, na čo a ako ho používa. Treba poznať každý typ spoja a presne definovať jeho parametre a funkciu.

Len čo firma rozdelí svoje spoje do kategórií, vie stanoviť postup uťahovania každej skrutky. Bežný spoj spája napr. dve súčiastky, ktoré držia konštrukciu alebo dva rôzne materiály. Nedostatočné utiahnutie nemusí byť až takým problémom. Pri zlom utiahnutí kritického spoja, kde na spoj pôsobia rôzne sily, tesnenia, podložky, poistné matice, druh materiálov, príde napr. k poškodeniu zariadenia alebo k chybám vo výrobe. Znižuje sa kvalita, klesá hodnota značky výrobcu, podniku či údržbárskej firmy a samozrejme rastú náklady na opravy s tým spojené. Keď nastane deštrukcia nesprávne utiahnutého životne dôležitého spoja, môže prísť k poškodeniu zdravia alebo ku katastrofe. Informácie o utiahnutí spoja a výsledku utiahnutia majú byť zaznamenané a dohľadateľné pre prípad havárie či auditu.

Uťahovanie skrutiek má pravidlá
Pri uťahovaní skrutiek treba sledovať viacero faktorov ovplyvňujúcich výsledok (zvernú silu spoja). Platí to pre všetky skrutky od M1 až po M100. Skrutka funguje ako pružina – vytvára zvernú silu medzi dvoma materiálmi, čo je základ uťahovania. Každý spoj musí byť jasne zadefinovaný a rozoberateľný. Pri uťahovaní veľkých skrutiek na kritických a životne dôležitých spojoch prírub či veľkých zariadeniach platia prísne kritériá s ohľadom na vykonanie utiahnutia, obsluhu a výsledok. Dodržanie postupu a sledovanie výsledku pri montáži je rovnako dôležité pri vytváraní spojenia dvoch materiálov uťahovaním, ako pri zváraní. Pri zváraní musí byť zvar vykonaný konkrétne, certifikovanou a odborne vyškolenou zodpovednou osobou. Pri uťahovaní prírubových spojov alebo spojov na veľkých zariadeniach tiež platia prísne podmienky, avšak v praxi sa často nedodržiavajú a mnoho firiem o nich nevie. Prichádzajú tak o veľa peňazí za opakovanú údržbu tých istých spojov namiesto toho, aby im vydržali desaťročia, a zároveň riskujú vážne problémy.

Prvým krokom k šetreniu nákladov na údržbu je určenie, ktoré spoje na prírubách, zariadeniach či výrobnej linke sú bežné, ktoré kritické a ktoré sú životne dôležité. Túto kategorizáciu väčšinou vykonávajú bezpečnostní technici, výrobní pracovníci alebo konštruktéri. Jasne zadefinujú, čo sa stane pri poškodení konkrétneho spoja na konkrétnom zariadení či vedení, napr. že príde k úniku média a o akého konkrétne.

Tri kroky uťahovania veľkých skrutiek

1. Firma má zariadenia, ku ktorým má spracovaný manuál uťahovania spojov. Je zadefinovaný krútiaci moment a vplyvy ako trenie pod hlavou a v závitoch, relaxácia atď. Je určený postup v uťahovaní a ciele, napr. kliknutie momentového kľúča, zmeranie sily utiahnutia snímačom, presný strojový záznam o tom, kto, kedy a ako skrutku utiahol, certifikáty, garancie, a. i.

2. V prípade údržby firma zadefinuje požiadavky na dodávate ľa a vyberie toho, ktorý vie splniť kritériá v zmysle zadania a dosiahnuť stanovený cieľ. Na základe požiadaviek je jasne stanovená cena údržby.

3. Prebehne údržba a prípadné nedostatky sú predmetom reklamácie. Množstvo sledovaných detailov rastie s kritickosťou spoja. Pri životne dôležitých spojoch sa archivujú detailné informácie.

Kvalita spojov ovplyvňuje bezpečnosť
Keď zo spoja na prírube kvapká voda, tak to nie je až také nebezpečné, ako keď z takého istého spoja kvapká benzín či uniká vysokopecný plyn, pri ktorom môže nastať výbuch, alebo CO2, ktorý ohrozuje životy ľudí. Každý spoj alebo príruba má odlišné vlastnosti, iný charakter a tým aj inú náročnosť vyhotovenia či podmienky jeho funkčnosti, na životnosť, aj keď samotný spoj, prípadne príruba vyzerajú okom laika rovnako. Výrobcovia zariadení nedefinujú typy spojov, pretože zariadenia môžu byť využité v rôznych podmienkach. Musí to urobiť firma, ktorá zariadenie používa a v závislosti od toho, na čo a ako ho používa. Treba poznať každý typ spoja a presne definovať jeho parametre a funkciu.

Len čo firma rozdelí svoje spoje do kategórií, vie stanoviť postup uťahovania každej skrutky. Bežný spoj spája napr. dve súčiastky, ktoré držia konštrukciu alebo dva rôzne materiály. Nedostatočné utiahnutie nemusí byť až takým problémom. Pri zlom utiahnutí kritického spoja, kde na spoj pôsobia rôzne sily, tesnenia, podložky, poistné matice, druh materiálov, príde napr. k poškodeniu zariadenia alebo k chybám vo výrobe. Znižuje sa kvalita, klesá hodnota značky výrobcu, podniku či údržbárskej firmy a samozrejme rastú náklady na opravy s tým spojené. Keď nastane deštrukcia nesprávne utiahnutého životne dôležitého spoja, môže prísť k poškodeniu zdravia alebo ku katastrofe. Informácie o utiahnutí spoja a výsledku utiahnutia majú byť zaznamenané a dohľadateľné pre prípad havárie či auditu.

Odborný prístup je správne riešenie
Väčšina firiem údržbu zariadení outsourcuje. Problém je, keď nemá zadefinované typy spojov. Naši certifikovaní pracovníci disponujú znalosťami, skúsenosťami a odbornosťou. Sú konzultantmi a pomôžu zákazníkom identifikovať typy spojov a podmienky ich údržby.